Haberler

SENTETİK ÇİM HALI ALIMI

SENTETİK ÇİM HALI SATIN ALINACAKTIR

DEVELİ BELEDİYESİ

İLÇE GENELİNDE BULUNAN MUHTELİF PARKLARDAKİ ÇOCUK OYUN ALANLARININ ZEMİNİNDE VE KOŞU YOLLARINDA KULLANILMAK İÇİN SENTETİK ÇİM HALI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/320130

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

İbrahim Ağa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 28 - Develi/KAYSERİ 38400 DEVELİ/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası

:

3526216041 - 3526212474

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@develi.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3000 m² Suni Çim Halı - 300 Kg Yapıştırıcı- 300 m²Helmetin Bezi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Develi Belediyesi Kademe Alanı veya İdarenin belirlemiş olduğu yerlere ürünler teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 gün içerisinde mal teslimi yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Develi Belediyesi Meclis Salonu 3.Kat - Cumhuriyet Cad. No:28 Develi/KAYSERİ

b) Tarihi ve saati

:

27.08.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

1) Yetki alınan Firmanın Kapasite raporu veya 
2) Yetki alınan Firmanın adına  düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya
3) Yetki alınan Firmanın kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş İmalat Yeterlilik belgesi veya
4)  Yetki alınan Firmanın kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilşkin Yerli malı belgesi veya
5) Yetki alınan Firmanın  alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve Yetki alınan Firmanın  üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgelerin aslını veya noter tastikli suretini veya idaremizce "aslı idaremizce görülmüştür" suretlerini sunacaklardır.

( İSTEKLİLER, TEKLİF EDECEKLERİ SUNİ ÇİM HALI İLE İLGİLİ, İMALATÇI, DİSTRİBÜTÖR VEYA YETKİLİ SATICI OLDUKLARINI GÖSTEREN BELGELERİ TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE VERECEKLERDİR. YETKİLİ SATICILIK BELGESİ İMALATÇI VEYA DİSTRİBÜTÖRDEN ALINMIŞ OLACAKTIR. )

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İstekliler sözleşme aşamasında en az 2 yıl süreli garanti belgesini idareye teslim edecekelerdir.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Ihaleye teklif verecek olan istekliler Teklif Dosyası içerisinde; Yetkili Bayii ve Satıcı Belgesi, TSE TSEK Belgeleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Garanti Belgesi asılları veya noter tasdikli suretlerini sunacaktır. Bu belgeleri sunmayan İsteklilerin Teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

 İstekli;  alımı yapılacak olan - talep edilen  suni çim halıdan  numune  ürün getirecek, numune  ihale komisyonu üyeleri tarafından kontrol edilerek değerlendirilecektir.       

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Develi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü - İhale Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Develi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi - Cumhuriyet Cad. No:28 Develi /KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

7 Ağustos 2018 - 413 kez okundu.
Ücretsiz mobil uygulamayı indir
Çok Yakında . . .
Develi Belediyesi
İbrahimağa Mah. Cumhuriyet Cad.
Develi KAYSERİ
0 (352) 621 60 41
DEVELİ BELEDİYESİ © Copyright 2019