Haberler

PARKE TAŞI VE BORDÜR TAŞI ALIMI

BETON KİLİTLİ PARKE VE BETON BORDÜR TAŞI SATIN ALINACAKTIR

DEVELİ BELEDİYESİ

BETON KİLİTLİ PARKE VE BETON BORDÜR TAŞI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/60517

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

İbrahim Ağa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 28 - Develi/KAYSERİ 38400 DEVELİ/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası

:

3526216041 - 3526212474

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@develi.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

65.000 M² Beton Kilit Parke Taşı - 2.000 Adet Beton Oluk Taşı - 30.000 Adet Beton Bordür Taşı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü- Şantiye/Kademe alanı ve idarenin belirleyeceği ilçe sınırları içerisindeki diğer mahaller

c) Teslim tarihleri

:

MALZEME TESLİM PROGRAMI 6 CM KALINLIĞINDA NORMAL PORTLAND ÇİMENTOLU HER RENK BETON KİLİT PARKE ALINMASI İŞİ. 60.000 m2 Malzemenin 1.000 m2’si sözleşme imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içerisinde Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kademe Alanına Yıkılacak olup İdarece Tamir Bakım çalışmalarında Kullanılacaktır. Malzeme paletli olarak teslim edilecektir. 8 CM KALINLIĞINDA NORMAL PORTLAND ÇİMENTOLU HER RENK BETON KİLİT PARKE ALINMASI İŞİ. 5.000 m2 Malzemenin 1.000 m2’si sözleşme imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içerisinde Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kademe Alanına Yıkılacak olup İdarece Tamir Bakım çalışmalarında Kullanılacaktır. Malzeme paletli olarak teslim edilecektir. 33X11X50 CM EBATLARINDA NORMAL PORTLAND HER RENK BETON OLUK TAŞI ALINMASI İŞİ. 2.000 ADET Malzemenin 2.000 adeti sözleşme imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içerisinde Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kademe Alanına Yıkılacak olup İdarece Tamir Bakım çalışmalarında Kullanılacaktır. Malzeme paletli olarak teslim edilecektir. 15X20X70 CM EBATLARINDA NORMAL PORTLAND ÇİMENTOLU HER RENK BETON BORDUR TAŞI ALINMASI İŞİ. 15.000 ADET Malzemenin 1.000 m2’si sözleşme imzalanmasına müteakip Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kademe Alanına Yıkılacak olup idarece tamir bakım çalışmalarında kullanılacaktır. Malzeme paletli olarak teslim edilecektir. 10X20X50 CM EBATLARINDA NORMAL PORTLAND ÇİMENTOLU HER RENK ÇİM BORDURU ALINMASI İŞİ. 15.000 ADET Malzemenin 2.000 adeti , tamamı sözleşme imzalanmasına müteakip 20 takvim günü içerisinde Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kademe Alanına Yıkılacak olup idarece tamir bakım çalışmalarında kullanılacaktır. Malzeme paletli olarak teslim edilecektir.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Develi Belediyesi Meclis Salonu 3.Kat - Cumhuriyet Cad. No:28 Develi/KAYSERİ

b) Tarihi ve saati

:

14.03.2018 - 14:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Tüm malzemeler TSE standartlarına uygun olacaktır. 8 cm Kilitli beton parke taşı (normal) ve 70x20x15 cm ebatlarında Beton Bordür taşları (TS 2824 EN 1338 TS 436 EN 1340) standartlarına  uygun olacaktır. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve özel sektörde gerçekleştirilmiş olan her türlü beton kilitli parke ve beton bordur taşı alımına ait işler  benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Develi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü - İhale Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Develi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi - Cumhuriyet Cad. No:28 Develi /KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

23 Şubat 2018 - 1046 kez okundu.
Ücretsiz mobil uygulamayı indir
Çok Yakında . . .
Develi Belediyesi
İbrahimağa Mah. Cumhuriyet Cad.
Develi KAYSERİ
0 (352) 621 60 41
info@develi.bel.tr
DEVELİ BELEDİYESİ © Copyright 2019