Haberler

OYUN GRUBU VE SPOR ALETLERİ ALIMI

ÇOCUK OYUN GRUBU, AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ VE KARO KAUÇUK SATIN ALINACAKTIR

DEVELİ BELEDİYESİ

ÇOCUK OYUN GRUBU, ENGELSİZ ÇOCUK OYUN GRUBU,DIŞ MEKAN KONDİSYON ALETİ , ENGELSİZ DIŞ MEKAN KONDÜSYON ALETİ VE KARO KAUÇUK ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/396572

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

İbrahim Ağa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 28 - Develi/KAYSERİ 38400 DEVELİ/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası

:

3526216041 - 3526212474

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@develi.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

25 KALEM - ÇOCUK OYUN GRUBU, ENGELSİZ ÇOCUK OYUN GRUBU,DIŞ MEKAN KONDİSYON ALETİ , ENGELSİZ DIŞ MEKAN KONDÜSYON ALETİ VE KARO KAUÇUK MAL ALIM İŞİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Belediye Kademe alanı ve Develi İlçe Sınırları içerisinde İdarenin belirteceği yerlere teslimat yapılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden takvim günü işe başlanacak ve alım işi 60 (altmış) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır. İdare ilgili malları montajı dahil olmak üzere peyder pey veya defaten isteyebilir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Develi Belediyesi Meclis Salonu 3.Kat - Cumhuriyet Cad. No:28 Develi/KAYSERİ

b) Tarihi ve saati

:

31.08.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

TSE-HYB, TS 12427 Satış Sonrası Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin aslının ya da noter onaylı suretinin teklif dosyası kapsamında sunulması zorunludur. 
İmalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl boyunca geçerli olan garanti taahhütnamesi.

4.3.4.

4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teknik şartnamede yer alan tüm ürünler ile ilgili aşağıda istenen ürün uygunluk belgeleri, TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.
İstekliler TS EN 71-3  kompozit  madde (oyun grupları boru kaplamasında kullanılan) içeriğinde çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporunu ihale sırasında teklifleri ile birlikte  sunacaklardır(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
İstekliler TS EN 71-2 oyuncak güvenliği kompozit malzemeler (oyun grupları boru kaplamasında kullanılan)  için olumlu yanmazlık test raporunu ihale sırasında teklifleri ile birlikte  sunacaklardır(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)

İstekliler Kompozit malzemeler (oyun grupları boru kaplamasında kullanılan)  için olumlu fitalat testini ihale sırasında teklifleri ile birlikte  sunacaklardır(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.) , test sonucu  < 100 ppm  (milyonda bir,% 0,1) olmalıdır.

TS 12427 ( Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için – Kurallar ( HİZMET YETERLİLİK BELGESİ )

İsteklilerin idaremize teslim edeceği oyun grupları için TS EN 1176-1, TS EN 1176-2, TS EN 1176-3, TS EN1176-6 Kalite Belgelerinin aslını ya da noter onaylı suretini, Kauçuk yer kaplaması için TS EN 1177 Kalite belgesine haiz olacağına dair belgelerin aslını ya da noter onaylı suretini teklif dosyaları kapsamında sunmaları zorunludur. 
Üretici Ürün Sorumluluk Sigortası (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı oluşabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak en az 1.000.000,00 TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesi) aslının ya da noter onaylı suretinin teklif dosyası kapsamında sunulması zorunludur. 
Açık alan spor aletleri ile ilgili TS EN 16630 Kalite belgesinin aslının ya da noter onaylı suretinin teklif dosyası kapsamında sunulması zorunludur. 

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekli; Salıncak sepeti (ön koruma ve zincir dahil) ve kauçuk üründen 2 adet (Bir adet Yeşil renk  ve bir adet Kiremit kızılı rengi) numune  ürün getirecek , numune   ihale komisyonu üyeleri tarafından kontrol edilerek değerlendirilecektir.Muayene ve kabul işlemleri ihale öncesinde numune ürün esas alınarak yapılacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve Özel sektörde yapılan her türlü Çocuk Oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri Alım İşi Benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Develi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü - İhale Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Develi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi - Cumhuriyet Cad. No:28 Develi /KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

7 Ağustos 2018 - 408 kez okundu.
Ücretsiz mobil uygulamayı indir
Çok Yakında . . .
Develi Belediyesi
İbrahimağa Mah. Cumhuriyet Cad.
Develi KAYSERİ
0 (352) 621 60 41
DEVELİ BELEDİYESİ © Copyright 2019