Develi Belediyesi
Bizi sosyal medyada takip edin
AnasayfaSite Haritasıİletişim
Aşık Seyrani
Develi'de şu anda hava sıcaklığı
Duyurular
Sol Menü Alt
NISAN 2018
ÇÖP TOPLAMA, CADDE VE SOKAKLARIN SÜPÜRÜLMESİ, MALZEMELİ HİZMET ALIMI
17 Ekim 2014
3121 kez okundu.

DEVELİ BELEDİYESİ
ÇÖP TOPLAMA, CADDE VE SOKAKLARIN SÜPÜRÜLMESİ, MALZEMELİ HİZMET ALIMIhizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2014/133732

1-İdarenin

a)Adresi

:

ibrahimaga Mah. Cumhuriyet Cad. 28 38400 DEVELİ/KAYSERİ

b)Telefon ve faks numarası

:

3526216041 - 3526212474

c)Elektronik Posta Adresi

:

info@develi.bel.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

85 PERSONEL İLE ÇÖPLERİN TOPLANMASI, YÜKLENMESİ, NAKLİ İLE SEMT PAZARLARI VE ANA CADDELERİN YIKANMASI, CADDE VE SOKAKLARIN ELLE VE MAKİNE İLE SÜPÜRÜLMESİ, TEMİZLENMESİ, MALZEMELİ İŞÇİLİK HİZMETLERİNİN YAPILMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer

:

İlçemiz Mücavir Alan Sınırları İçerisi

c)Süresi

:

İşe başlama tarihi01.01.2015, işin bitiş tarihi31.12.2017

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

Develi Belediyesi Meclis Salonu

b)Tarihi ve saati

:

17.11.2014 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Karayolu Taşıma Kanunu gereği Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden alınmış C1, C2, K1,K2, L1, R1, R2 yetki belgelerinden herhangi birinin aslı veya noter onaylı sureti
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5
İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 30oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Yüklenici Tarafından Getirilecek Araçlar
SIRA ARACIN CİNSİ MODELİ ADET
1 7+1,5 m3'lük hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı En az 2012 model ve üzeri 4 Adet
2 13+1,5 m3'lük hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı En az 2012 model ve üzeri 1 Adet
3 6 m3'lük Yol Süpürme aracı En az 2012 model ve üzeri 1 Adet
4 Denetim Aracı En az 2010 Model ve üzeri 1 Adet
İdare Tarafından Verilecek Araçlar
SIRA ARACIN CİNSİ MODELİ ADET
1 7+1,5 m3'lük hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı Kullanılabilir 1 Adet
2 13+1,5 m3'lük hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı Kullanılabilir 1 Adet
Bu ihale kapsamında İstenilen Araçlardan 1 Adet 7+1,5 m3’lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (en az 2012 model) , 1 Adet 13+1,5 m3’lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (en az 2012 model) ve 1 Adet 6 m3’lük Yol Süpürme Aracı (en az 2012 model)’ nın Özellik Arz Etmesi ve Piyasadan Temininin Kolay Olmaması Sebebiyle Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 41. Maddesi Hükmü Doğrultusunda İhale Konusu İşin Özellik Arz Eden İş Kalemleri Kapsamında Yapılabilmesi İçin Yukarıda Sayılan Araçların İsteklinin Kendi Malı Olması Gerekmektedir. Yüklenici tarafından istenilen araçların ruhsat , fotokopilerinin aslı veya noter onaylı suretlerinin İhale Teklif Zarfı İçinde Sunulması Zorunludur.
Araçlara Ait Teknik Özellikler İhale Dokümanı ekinde olup, Araçlarla ilgili kapasite raporları ve Teknik Özelliklerini Belirtir bilgi ve Belgelerinin (Araç Ruhsat Fotokopileri ve Yetkili Bakanlıktan Alınmış K Belgeleri ) İhale Teklif Zarfı İçinde Sunulması Zorunludur.
İsteklinin Kendi Malı Olan Makine , Teçhizat ve Diğer Ekipman, Ruhsat, Demirbaş veya Amortisman Defterine Kayıtlı Olduğuna Dair Noter Tespit Tutanağı yada Yeminli Mali Müşavir Raporu veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ile Tesvik Edilir.
Geçici İthalle Getirilmiş veya Finansal Kiralama Yolu İle Edinilmiş Makine ve Ekipman, Kira Sözleşmesinin Sunulması ve İhalenin İlk İlan veya Davet Tarihine Kadar Olan Kiralarının Ödendiğinin Belgelenmesi Şartı İle İsteklinin Kendi Malı Sayılır.
Kullanılacak Makine ve Diğer Donanımlar
Sıra No MALZEME CİNSİ Birimi Miktarı
1ÇalıSüpürgesi Adet 2000
2 Faraş Adet 60
3 Paspas Adet 45
4 Nemli Mob Aparatı Adet 10
5 Nemli Mob Bezi Adet 20
6 Kuru Mob Bezi Adet 20
7 El Arabası Adet 12
8 Genel Amaçlı Temizlik Bezi (üç renk) Adet 60
9 Sırt Tipi İlaçlama Pompası (Benzinli 20lt - Otomatik) Adet 2
10 Kürek (Saplı) Adet 25
11 Tırmık (Saplı) Adet 20
12 Tuvalet Kağıdı (24'lü paket) Paket 200
13 Sensörlü Makina için Havlu Kağıt (4'lü paket) Paket 1500
14 Dispanser Havlu Kağıt (8'li paket) Paket 800
15 Sıvı Sabun Litre 6000
16 Genel Amaçlı Temizlik Maddesi Litre 6000
17 El Çapası Adet 10
18 WC Dezenfeksiyon Maddesi Litre 5000
19 WC Fırça Takımı Adet 20
20 Misina Rulo 1
21 Metal Kar Küreği Adet 40
22 WC için çok amaçlı koruyucu tablet (100'lük paket) Paket 30
23 Cam Temizleme Maddesi Litre 500
24 Cam Temizlik Takımı Adet 3
25 Çekpas Adet 35
26 Maşrapa Adet 30
27 Oda Spreyi Adet 10
28 Tek Kovalı Çöp Toplama Seti Adet 7
29 Bulaşık Eldiveni Adet 250
30 Oto Şampuanı Litre 600
31 Temizlik Kovası (iç mekan) Adet 10
32 Motorlu Tırpan (Benzinli 12L) Adet 1
33 Parfüm Yedeği (Koku makinaleri için) Adet 80
34 Çöp Poşeti (Jumbo Boy) Adet 200.000

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

-ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi belgesi ( Kent Temizliği Hizmetlerini Kapsayan )
-ISO 14001-2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ( Kent Temizliği Hizmetlerini Kapsayan )
-TS 13111 İş Yerleri- Kent Temizliği İçin Hizmet Yeterlilik Belgesi
Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Personel ve Araçlarla Birlikte Yapılmış Çöp Toplama ve Nakli Cadde, Sokakların Makine ve El İle Süpürülmesi işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
500 TRY (Türk Lirası)karşılığıDeveli Belediyesi İhale Birimiadresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Develi Belediyesi İhale Birimiadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
60 (atmış)takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Duyuru ve Haber Arşivi
Faydalı Bağlantılar
Develi Kaymakamlığı
Develi Ticaret Odası
Develi İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Develi İlçe Eğitim Müdürlüğü
Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Valiliği
Önemli Telefonlar
İletişim
Ulaşım : İbrahimağa Mah. Cumhuriyet Cad.
Telefon: 0 (352) 621 60 41
Çizgi
DEVELİ BELEDİYESİ © Copyright 2014 Web tasarım medyatör
pastırma