Develi Belediyesi
Bizi sosyal medyada takip edin
AnasayfaSite Haritasıİletişim
Aşık Seyrani
Develi'de şu anda hava sıcaklığı
Duyurular
Sol Menü Alt
HAZIRAN 2018
BETON KİLİT PARKE VE BETON BORDUR TAŞI ALIMI İHALESİ
20 Şubat 2017
1626 kez okundu.

BETON KİLİTLİ PARKE TAŞI VE BORDUR TAŞI SATIN ALINACAKTIR

DEVELİ BELEDİYESİ
BETON KİLİTLİ PARKE TAŞI VE BETON BORDUR TAŞI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/77386

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

İbrahim Ağa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 28 - Develi/KAYSERİ 38400 DEVELİ/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası

:

3526216041 - 3526212474

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@develi.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

7 Kalem - Muhtelif ebatlarda ve miktarlarda Beton Kilit Parke Taşı ve Beton Bordur Taşı Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü - Kademe Alanı

c) Teslim tarihleri

:

6 CM KALINLIĞINDA NORMAL PORTLAND ÇİMENTOLU RENKSİZ ( KIRMIZI,SİYAH,RENKSİZ ) BETON KİLİT PARKE TAŞI 15.000 M2 Malzemenin 2.000 m2’si sözleşme imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içerisinde; 8 CM KALINLIĞINDA NORMAL PORTLAND ÇİMENTOLU RENKSİZ ( KIRMIZI,SİYAH,RENKSİZ ) BETON KİLİT PARKE TAŞI 5.000 M2 Malzemenin 1.000 m2’si sözleşme imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içerisinde 6 CM KALINLIĞINDA BEYAZ PORTLAND ÇİMENTOLU HER RENK ( SARI,MAVİ,BEYAZ ) BETON KİLİT PARKE TAŞI 20.000 M2 Malzemenin 2.000 m2’si sözleşme imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içerisinde 8 CM KALINLIĞINDA BEYAZ PORTLAND ÇİMENTOLU HER RENK (SARI,MAVİ,BEYAZ) BETON KİLİT PARKE TAŞI 5.000 M2 Malzemenin 1.000 m2’si sözleşme imzalanmasına müteakip 33X11X50 CM EBATLARINDA NORMAL PORTLAND RENKSİZ ( RENKSİZ,SİYAH,KIRMIZI )BETON OLUK TAŞI 2.000 ADET Malzemenin tamamı sözleşme imzalanmasına müteakip 20 takvim günü içerisinde 15X20X70 CM EBATLARINDA NORMAL PORTLAND ÇİMENTOLU RENKSİZ ( KIRMIZI,SİYAH,RENKSİZ ) BETON BORDUR TAŞI 10.000 ADET Malzemenin 2.000 adeti sözleşme imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde 10X20X50 CM EBATLARINDA NORMAL PORTLAND ÇİMENTOLU RENKSİZ ( KIRMIZI,SİYAH,RENKSİZ ) ÇİM BORDURU 5.000 ADET Malzemenin tamamı sözleşme imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Malzemelerin alım süreci 31.12.2017 tarihini geçmeyecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Develi Belediyesi Meclis Salonu 3.Kat - Cumhuriyet Cad. No:28 Develi/KAYSERİ

b) Tarihi ve saati

:

31.03.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Alımı yapılacak bütün malzemeler TSE Belgesine haiz olacaktır. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
80 TRY (Türk Lirası) karşılığı Develi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimi - Develi /KAYSERİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
: Develi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi - Cumhuriyet Cad. No:28 Develi /KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Duyuru ve Haber Arşivi
Faydalı Bağlantılar
Develi Kaymakamlığı
Develi Ticaret Odası
Develi İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Develi İlçe Eğitim Müdürlüğü
Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Valiliği
Önemli Telefonlar
İletişim
Ulaşım : İbrahimağa Mah. Cumhuriyet Cad.
Telefon: 0 (352) 621 60 41
Çizgi
DEVELİ BELEDİYESİ © Copyright 2014 Web tasarım medyatör
kayseri arçelik servisi